TTYT huyện Đông Hải là địa chỉ tin cậy của nhiều bệnh nhân