BAN GIÁM ĐỐC

I. GIÁM ĐỐC

BSCKI. Nguyễn Hoàng Huân

II. PHÓ GIÁM ĐỐC                             
                     

BSCKI. Đặng Văn Khuôn
BSCKI. Huỳnh Kim Phúc             
BSCKI. Nguyễn Văn Tho